Borlänge Scoutkår

Bokslut

Borlänge Scoutkår 2001-01-01 -- 2001-12-31

Balansräkning

Ställning 2001-12-31

                                                                                                                                                        
Tillgångar
    
00-12-31
    
01-12-31
    
  
    Fastighet
    
35 000,00
    
35 000,00
    
  
    Lager
    
          
        Scoutvaror
    
9 602,00
    
8 824,00
    
  
        Julförsäljning
    
303,00
    
408,00
    
  
    Fordringar
    
          
        Banverket/Gran
    
5 000,00
    
5000,00
    
  
        Kyrkan/Granar+Ljus
    
4 365,00
    
3 355,00
    
  
        Gröna Spåret
    
67,80
    
      
        Lägeravgift
    
550,00
    
      
        Borlänge Energi
    
    2 131,00
    
  
    Förutbetalda hyror
    
          
        Förråd
    
136,00
    
136,00
    
  
    Förutbetalda kostnader
    
          
        Försäkring/TG
    
3 153,00
    
3 393,00
    
  
    Kassa
    
5 028,50
    
849,00
    
  
    Postgiro
    
39 078,32
    
39 929,78
    
  
    Bank
    
123 586,78
    
122 936,04
    
  
        Summa Tillgångar
    
225 870,40
    
221 961,82
    
  
                      
Skulder och Eget Kapital
    
00-12-31
    
01-12-31
    
  
    Eget Kapital
    
          
        Balanserade medel
    
145 566,47
    
146 358,90
    
  
        Årets resultat
    
792,43
    
8 283,42
    
  
    Avsättningar
    
          
        Reparationsfond TG
    
18 950,00
    
23 950,00
    
  
        Segel
    
4 060,00
    
4 060,00
    
  
        Lägerutrustning
    
3 000,00
    
0,00
    
  
        Kanoter
    
10 000,00
    
10 000,00
    
  
        Läger
    
6 626,50
    
6 626,50
    
1)
  
        Läger 2001
    
10 000,00
    
      
        Båtmotor
    
1 500,00
    
      
    Skulder
    
          
        Outtagna stipendier
    
4 550,00
    
12 450,00
    
  
        Medl. av till våren
    
8 787,00
    
7 530,00
    
2)
  
        Övriga Skulder
    
12 288,00
    
2 703,00
    
3)
  
        Summa Skulder
    
226 120,40
    
221 961,82
    

Kommentarer:

              
1)
    
Avsett för kostnader i samband med läger, t ex avgifter för ledare (Översk. tidigare år)
  
2)
    
50% av inbetalda medlemsavgifter överförs till våren då debitering från SSF kommer.
  
3)
    
Fakturor och räkningar som avser 2001 men betalas i början av 2002.
Inkluderar inköp av Julkärvar
och Kalendrar

Resultaträkning

Avser verksamhetsåret 2001-01-01 -- 2001-12-31

Intäkter
Utfal 00
Budget 01
Utfall 01
Budgetavvikelse
Försäljning
59 329,00
69 000,00
65 010,00
-3 9901,00
-6%
Arrangemang
0,00
0,00
385,00
385,00
Uthyrning
650,00
1 000,00
1 400,00
400,00
40%
Medlemsavgifter
28 931,60
34 000,00
21 397,00
-12 603,00
-37%
Bidrag
54 134,00
51 500,00
48 427,50
-3 072,50
-6%
TG
100,00
200,00
Summa intäkter
143 144,60
155 500,00
136 819,50
-18 680,50
-12%
Kostnader
Försäljning
18 650,04
22 200,00
15 736,00
-6 464,00
-29%
1)
Avdelningar
9 868,5
14 800,00
10 994,00<
-3 806,00
-26%
Arrangemang
4 454,00
3 100,00
1 966,50
-1 133,50
-37%
Läger
5 000,00
5 496,00
496,00
10%
Styrelse
9 242,10
9 100,00
2 615,40
-6 484,60
-71%
2)
Lokaler
41 837,50
47 700,00
35 789,00
-11 911,00
-25%
3)
Utrustning
21 115,10
27 000,00
20 497,00
-6 503,00<
-24%
4)
Information
3 701,60
4 000,00
3 300,90
-699,10
-17%
Administration
4 943,60
4 600,00
4 661,70
61,70
1%
Medlemsavgifter
17 350,00
17 000,00
12 422,50
-4 577,50
-27%
Utbildning
10 440,00
13 000,00
5 930,00
-7 070,00
-54%
5)
Stipendier

8 500,00
8 500,00
13 550,00
5 050,00
59%
6)
Summa kostnader
150 102,44
176 000,00
132 959,00
-43 041,00
-24%
Resultat av verksamheten
-6 957,84
-20 500,00
3 860,50
24 360,50
Extra ord. intäkter
4 250,00
700
7)
Räntor
3 500,27
2 500,00
3 722,92
1 222,92
49%
Årets resultat
792,43
-18 000,00
8 283,42
26 283,42

Kommentarer:

1)
Inget inköp av scoutvaror gjordes under 2001
2)
Mindre andel kopiering/utskick.
3)
Driftskostnaden för TG vad betydligt mindre, beroende på milda vintrar 00/01 och 01/02
4)
Inget underhåll på segelbåtar och kanoter gjordes under 2001
5)
Enda utbildningen som gjordes under 2001 var Rättvikskurserna. (Ingen gick ALU)
6)
Stipendier för 2 år (2000 och 2001) ingår, beroende på felaktig bokföring tidigare år.
7)
Inköpt båtmotor kostade mindre än vad som var avsatt i balansräkningen

20 Februari 2002
Pär Högberg


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg