Borlänge Scoutkår

Bokslut

Borlänge Scoutkår 2003-01-01 -- 2003-12-31

Balansräkning

Ställning 2003-12-31

Tillgångar
02-12-31
03-12-31
Fastighet
35 000,00
35 000,00
Lager
Scoutvaror
11 312,00
9 673,00
Julförsäljning
1 704,00
4 114,00
Fordringar
Banverket/Gran
5 000,00
5 000,00
Kyrkan/Granar+Ljus
3 355,00
2 975,00
Förutbetalda hyror
Förråd
136,00
136,00
Uvberget
7 000,00
Förutbetalda kostnader
Försäkring/TG
3 856,00
4 291,00
Rättvikskurserna
4 980,00
Kassa
16 962,00
15 101,00
3)
Postgiro
20 064,63
9 153,79
Bank
164 058,73
180 891,09
Summa Tillgångar
266 428,36
273 334,88
Skulder och Eget Kapital
02-12-31
03-12-31
Eget Kapital
Balanserade medel
154 642,32
190 008,26
Årets resultat
35 365,94
411,62
Avsättningar
Reparationsfond TG
28 950,00
33 950,00
Segel
4 060,00
4 060,00
Kanoter
10 000,00
10 000,00
Läger
2 861,10
Skulder
Outtagna stipendier
16 600,00
23 050,00
Medl. av till våren
5 535,00
6 740,00
1)
Övriga Skulder
7 859,00
5 115,00
2)
Patrullscouter
555,00
Summa Skulder
266 428,36
273 334,88

Kommentarer:

1)50% av inbetalda medlemsavgifter överförs till våren då debitering från SSF kommer.
2)Fakturor och räkningar som avser 2003 men betalas i början av 2004.
Inkluderar El till Borlänge Energi och Annons för granförsäljning
3)Julförsäljning och Julgransförsäljning sattes in på postgirot i januari 2004

Resultaträkning

Avser verksamhetsåret 2003-01-01 -- 2003-12-31

Intäkter
Utfall 02
Budget 03
Utfall 03
Budgetavvikelse
Försäljning
83 845,50
61 500,00
65 950,50
4 450,50
7%
Arrangemang
10 000,00
Medlemsavgifter
16 395,00
18 000,00
14 930,00
-3 070,00
-17%
Bidrag
48 319,00
48 000,00
42 258,00
-5 742,00
-12%
Summa intäkter
158 559,50
127 500,00
123 138,50
-4 361,50
-3%
Kostnader
Försäljning
23 358,50
18 500,00
25 299,00
6 799,00
-37%
Avdelningar
4 382,50
10 500,00
5 232,00
-5 268,00
50%
Arrangemang
3 349,50
2 700,00
2 701,00
1,00
0%
Läger
5 000,00
122,90
-4 877,10
98%
Styrelse
8 472,60
7 100,00
5 495,48
-1 604,52
-23%
Lokaler
49 955,00
40 200,00
44 690,00
4 490,00
-11%
Utrustning
9 026,00
9 000,00
19 139,00
10 139,00
-113%
1)
Information
2 224,22
3 000,00
1 179,50
-1 820,50
61%
Administration
3 794,58
5 000,00
3 421,00
-1 579,00
32%
Medlemsavgifter
11 175,00
12 000,00
11 487,00
-513,00
4%
Utbildning
7 200,00
12 000,00
6 451,00
-5 549,00
46%
2)
Stipendier
5 150,00
8 500,00
10 700,00
2 200,00
-26%
Summa kostnader
128 087,90
133 500,00
135 917,88
2 417,88
-2%
Resultat av verksamheten
30 471,60
-6 000,00
-12 779,38
-6 779,38
-113%
Extra ord. intäkter
9 142,00
3)
Räntor
4 894,34
4 000,00
4 049,00
49,00
1%
Årets resultat
35 365,94
-2 000,00
411,62
2 411,62
121%

Kommentarer:

1)
Inkluderar inköp av ny båtmotor.
2)
Enda utbildningen som gjordes under 2003 var Rättvikskurserna. (Ingen gick ALU)

8 Februari 2004
Pär Högberg


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg