Borlänge Scoutkår

Bokslut

Borlänge Scoutkår 2004-01-01 -- 2004-12-31

Balansräkning

Ställning 2004-12-31

Tillgångar
03-12-31
04-12-31
Fastighet
35 000,00
35 000,00
Lager
Scoutvaror
9 673,00
9 340,00
Julförsäljning
4 114,00
7 220,00
Fordringar
Banverket/Gran
5 000,00
5 000,00
Kyrkan/Granar+Ljus
2 975,00
3 150,00
Förutbetalda hyror
Förråd
136,00
136,00
Uvberget
7 000,00
7 000,00
Förutbetalda kostnader
Försäkring/TG
4 291,00
4 387,00
Kassa
15 101,00
11 954,00
3)
Postgiro
9 153,79
28 826,98
Bank
180 891,09
189 260,02
Summa Tillgångar
273 334,88
301 274,00
Skulder och Eget Kapital
03-12-31
04-12-31
Eget Kapital
Balanserade medel
190 008,26
190 419,88
Årets resultat
411,62
22 350,12
Avsättningar
Reparationsfond TG
33 950,00
38 950,00
Segel
4 060,00
4 060,00
Kanoter
10 000,00
10 000,00
Skulder
Outtagna stipendier
23 050,00
16 050,00
Medl. av till våren
6 740,00
6 370,00
1)
Övriga Skulder
5 115,00
13 074,00
2)
Summa Skulder
273 334,88
301 274,00

Kommentarer:

1)50% av inbetalda medlemsavgifter överförs till våren då debitering från SSF kommer.
2)Fakturor och räkningar som avser 2004 men betalas i början av 2005.
Inkluderar Julsaker (Liber), Kalendrer (KFUM), El (Borlänge Energi), Böcker (SSF)
3)Julförsäljning, scoutvaror och Julgransförsäljning sattes in på postgirot i januari 2005

Resultaträkning

Avser verksamhetsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31

Intäkter
Utfall 03
Budget 04
Utfall 04
Budgetavvikelse
Försäljning
65 950,50
64 500,00
68 596,50
4 096,50
6%
Kanoter750,00
Medlemsavgifter
14 930,00
18 000,00
15 625,00
-2 375,00
-13%
Bidrag
42 258,00
40 000,00
39 132,00
-868,00
-2%
Summa intäkter
123 138,50
122 500,00
124 103,50
1 603,50
1%
Kostnader
Försäljning
25 299,00
19 500,00
19 792,00
292,00
-1%
Avdelningar
5 232,00
10 500,00
9 203,04
-1 296,96
12%
Arrangemang
2 701,00
4 300,00
2 028,98
-2 271,02
53%
Läger
122,90
5 000,00
3 291,50
-1 708,50
34%
Styrelse
5 495,48
7 100,00
4 076,54
-3 023,46
43%
Lokaler
44 690,00
44 700,00
40 004,00
-4 696,00
11%
Utrustning
19 139,00
9 000,00
7 269,00
-1 731,00
19%
Information
1 179,50
3 000,00
0,00
-3 000,00
100%
Administration
3 421,00
6 000,00
3 160,50
-2 839,50
47%
Medlemsavgifter
11 487,00
12 000,00
11 471,25
-528,75
4%
Utbildning
6 451,00
12 000,00
6 925,00
-5 075,00
42%
Stipendier
10 700,00
8 500,00
4 300,00
-4 200,00
49%
Summa kostnader
135 917,88
141 600,00
111 521,81
-30 078,19
21%
Resultat av verksamheten
-12 779,38
-19 100,00
12 581,69
31 681,69
166%
Extra ord. intäkter
9 142,00
7 650,00
1)
Räntor
4 049,00
4 000,00
2 118,43
-1 881,57
-47%
Årets resultat
411,62
-15 100
22 350,12
37 450,12
248%

Kommentarer:

1)
Ej uttagna stipendier

9 Februari 2005
Pär Högberg


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg