Borlänge Scoutkår

Kårstämma + KS

Kallelse till kårstämma och styrelsemöte

Alla medlemmar i Borlänge Scoutkår kallas till kårstämma och efterföljande kårstyrelsemöte
Dag: Måndagen den 27 september 2004.
Tid: kl 19.00
Plats: Tansågården , tansågatan 6.

DAGORDNING

 1. Kårstämman öppnas.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Justering av röstlängden.
 5. Val av två protokolljusterare.
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret.
 8. Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående räkenskapsåret.
 9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Fastställande av budget för år 2005 .
 11. Fastställande av medlemsavgifter för ht. 2004 och vt. 2005.
 12. Val av kårordförande och vice kårordförande intill nästa kårstämma.
 13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen intill nästa kårstämma.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant intill nästa kårstämma.
 15. Övriga val som förberetts av valberedningen.
 16. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman intill tiden för nästa möte med kårstämman, samt av samma antal suppleanter för dem.
 17. Behandling av motioner till kårstämman.
 18. Övriga frågor
 19. Kårstämman avslutas.

Välkomna


10 närvarande


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg